Le Qun Yi Shu

Children going to Le Qun Yi Shu, a Chinese free school in Victoria’s Chinatown, 1890s.Le Qun Yi Shu
Status: Inherit