Dhan Kaur Labh’s Family

Dhan Kaur Labh, Baldev Kaur, Sohan Labh and Joginder Labh, Victoria, 1947.Dhan Kaur Labh’s Family
Status: Inherit